Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik agrobiznesu
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.d) i PKZ(R f); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik agrobiznesu opisane w części II:
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych; 2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; 3) nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych; 4) wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Technik geodeta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości; 5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości; 6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
ef_220.jpg